Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Krzysztof Furman

Krzysztof Furman

Radny

Okręg: 12, zdobyte głosy: 49, przynależność:

Status: powołany - 22.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała Uchwała Nr I/5/2018 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 22 listopada 2018 r. wiceprzewodniczący
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozszerzenia porządku obrad I sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-11-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarki Przestrzennej i Finansów Rady Gminy Borzytuchom I sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-11-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Borzytuchom I sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-11-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borzytuchom I sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-11-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Borzytuchom I sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-11-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Borzytuchom I sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-12-04 Głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr I/18 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 22 listopada 2018 r. II sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-12-04 Głosowanie w sprawie włączenia do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały z wniosku Wójta Gminy II sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-12-04 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad II sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-12-04 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bytowskiego II sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-12-04 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/145/16 z dnia 24.08.2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Borzytuchom II sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-12-04 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018 II sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-12-04 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy II sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-12-04 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/306/18 z 08.11.2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2019 rok II sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-12-28 13:17:05 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 04.12.2018 r. III Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-12-28 13:31:07 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy III Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-12-28 13:34:50 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borzytuchom III Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-12-28 13:38:17 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości III Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-12-28 13:43:57 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustanowienia „Wieloletniego programu osłonowego Gminy Borzytuchom w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023 III Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-12-28 13:52:09 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-12-28 13:56:22 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-12-28 14:02:59 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzytuchom. III Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-12-28 14:12:20 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018r. III Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-12-28 14:17:01 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. III Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-12-28 14:58:34 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Gminy Borzytuchom. III Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-12-28 15:14:21 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzytuchom. III Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-12-28 15:38:27 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2019 III Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-12-28 15:40:54 Głosowanie w sprawie zmiany liczebności komisji Gospodarki Przestrzennej i Finansów z 6 na 7 III Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-12-28 15:42:14 Głosowanie w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/18 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Gospodarki przestrzennej i Finansów Rady Gminy Borzytuchom. III Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-12-28 13:23:42 Głosowanie nad przyjęciem wniosku Wójta III Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-12-28 13:24:26 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad po zmianie. III Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-12-28 14:51:25 Głosowanie nad wnioskiem Pana Radnego Jarosława Garbicza w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Gminy Borzytuchom III Sesja Rady Gminy Borzytuchom przeciw
2019-03-28 13:04:43 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018r. IV Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-03-28 13:26:37 Głosowanie nad przyjeciem projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzytuchom w 2019r. IV Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-03-28 13:29:34 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 3 lat dz. nr 176/1 Chotkowo IV Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-03-28 13:32:23 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 3 lat dz. cz dz nr 277/15 Struszewo IV Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-03-28 13:56:00 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu IV Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-03-28 14:06:57 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019r. IV Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-03-28 14:11:52 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzytuchom IV Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-03-28 13:36:19 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały dot. zmiany uchwały Nr XXVI/211/13 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie połaczenia samorządowych instytucji kultury IV Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-06-25 13:02:57 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2019r. V Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-06-25 13:37:03 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Borzytuchom wotum zaufania V Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-06-25 13:56:26 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Borzytuchom za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Borzytuchom za rok 2018 V Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-06-25 13:58:11 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Borzytuchom absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Borzytuchom za 2018r. V Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-06-25 14:03:36 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Bytów określającego zasady organizacji, prowadzenia i współfinansowania nauki religii dla uczniów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Bytowie V Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-06-25 14:07:55 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławnika Sądu Rejonowego w Bytowie V Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-06-25 14:15:02 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/35/90 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 7 grudnia 1990r. w sprawie statutów sołectw Gminy Borzytuchom V Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-06-25 14:20:29 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Borzytuchom wraz z udziałem w nieruchomości V Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-06-25 14:23:43 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borzytuchom (dz. nr 173/2 obr. geod. Borzytuchom) V Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-06-25 14:29:28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borzytuchom (dz. nr 17/29 obr. geod. Borzytuchom) V Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-06-25 14:34:44 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącycyh własność Gminy Borzytuchom (obr. geod. Dąbrówka) V Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-06-25 14:48:43 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu z dotychczasowym najemcą - na okres 3 lat V Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-06-25 14:54:28 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Borzytuchom V Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-06-25 15:12:12 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019r. V Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-06-25 15:18:15 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzytuchom V Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-06-25 13:08:09 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad dzisiejszej sesji. V Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-08-22 13:04:12 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2019r. VI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-08-22 13:09:27 Głosowanie nad włączeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Borzytuchom (dz. 528 obr. geod. Jutrzenka) VI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-08-22 13:10:10 Głosowanie nad włączeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/145/16 Rady Gminy z dnia 24.08.2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Borzytuchom, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Borzytuchom oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków VI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-08-22 13:35:01 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Borzytuchom VI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-08-22 13:39:27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXII/223/17 Rady Gminy Borzytuhcom z dnia 6 września 2017r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tyugodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borzytuchom VI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-08-22 13:54:07 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego VI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-08-22 14:15:08 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg VI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-08-22 14:18:12 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borzytuchom (dz. nr 123/11 obr. geod. Borzytuchom) VI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-08-22 14:20:40 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości (dz. nr 1/6 obr. geod. Dąbrówka) VI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-08-22 14:31:09 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale Nr V/27/11 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych VI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-08-22 14:54:47 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w załączniku do uchwały Nr V/28/11 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 10 marca 2011r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Borzytuchom VI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-08-22 14:56:39 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej (droga Nr 162072G na dz. nr 171/6 obr. geod. Osieki) VI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-08-22 14:58:53 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/48/11 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/11 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych VI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-08-22 15:00:49 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/49/11 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/11 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 10 marca 2011r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Borzytuchom VI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-08-22 15:03:08 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie sprostowania oc zywistych omyłek pisarskich w uchwale Nr XXX/300/18 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 28 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/11 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 10 marca 2011r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Borzytuchom VI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-08-22 15:06:52 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych VI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-08-22 15:11:22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Borzytuchom VI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-08-22 15:15:40 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/11 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 10 marca 2011r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Borzytuchom VI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-08-22 15:19:47 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borzytuchom VI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-08-22 15:30:51 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019r. VI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-08-22 15:35:32 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzytuchom VI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-08-22 16:00:44 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargii z dnia 29 lipca 2019r. dotyczącej przywrócenia przejezdności działki nr 108/6 obr. geod. Dąbrówka VI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-08-22 16:19:20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Borzytuchom (dz. nr 528 obr. geod. Jutrzenka) VI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-08-22 16:23:12 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/145/16 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Borzytuchom, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Borzytuchom oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków VI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-08-22 13:43:36 Głosowanie zasad głosowania w wyborze ławnika Sądu Rejonowego w Bytowie VI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-09-26 13:03:06 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z ostatniej sesji z dnia 22 sierpnia 2019r. VII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-09-26 13:14:39 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomościu stanowiącej własność Gminy. VII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-09-26 13:17:18 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomośći z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 3 lat. VII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-09-26 13:19:03 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomośći z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 3 lat. VII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-09-26 13:20:35 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 3 lat. VII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-09-26 13:22:35 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnje umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą - na okres 3 lat. VII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-09-26 13:26:06 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi. VII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-09-26 13:30:11 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego. VII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-09-26 13:34:08 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bytowskiego. VII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-09-26 13:47:50 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019r. VII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-09-26 13:53:24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzytuchom. VII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-09-26 14:48:35 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Borzytuchom. VII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-09-26 13:08:30 Głosowanie nad włączeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/54/19 rady Gminy Borzytuchom z dnia 22 sierpnia 2019r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale Nr V/27/11 z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych VII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-09-26 13:09:45 Głosowanie nad włączeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały uchylającej uchwałę Nr VI/55/19 z dnia 22 sierpnia 2019r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w załączniku do uchwały Nr V/28/11 z dnia 10 marca 2011r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Borzytuchom VII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-09-26 13:10:29 Głosowanie nad właczeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały uchylającej uchwałę Nr VI/57/19 z dnia 22 sierpnia 2019r. uchylającej uchwałę Nr VI/48/11 z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/11 z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych VII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-09-26 13:10:54 Głosowanie nad włączeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały uchylającej uchwałę Nr VI/58/19 z dnia 22 sierpnia 2019r. uchylającej uchwałę Nr VI/49/11 z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/11 z dnia 10 marca 2011r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Borzytuchom VII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-09-26 13:11:26 Głosowanie nad włączeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały uchylającej uchwałę Nr VI/59/19 z dnia 22 sierpnia 2019r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale Nr XXX/300/18 z dnia 28 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/11 z dnia 10 marca 2011r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Borzytuchom VII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-09-26 13:11:52 Głosowanie nad włączeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/145/16 z dnia 24 sierpnia 2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Borzytuhcom, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Borzytuchom VII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-09-26 13:12:21 Głosowanie nad włączeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/248/14 Rady Gminy Borzytuhcom z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet sołtysom sołectw należących do Gminy Borzytuchom VII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-09-26 13:58:24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/54/19 rady Gminy Borzytuchom z dnia 22 sierpnia 2019r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale Nr V/27/11 z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych VII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-09-26 14:00:32 Głosowanie nad projektem uchwały uchylającej uchwałę Nr VI/55/19 z dnia 22 sierpnia 2019r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w załączniku do uchwały Nr V/28/11 z dnia 10 marca 2011r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Borzytuchom VII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-09-26 14:02:38 Głosowanie nad projektem uchwały uchylającej uchwałę Nr VI/57/19 z dnia 22 sierpnia 2019r. uchylającej uchwałę Nr VI/48/11 z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/11 z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych VII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-09-26 14:04:40 Głosowanie nad projektem uchwały uchylającej uchwałę Nr VI/58/19 z dnia 22 sierpnia 2019r. uchylającej uchwałę Nr VI/49/11 z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/11 z dnia 10 marca 2011r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Borzytuchom VII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-09-26 14:06:53 Głosowanie nad projektem uchwały uchylającej uchwałę Nr VI/59/19 z dnia 22 sierpnia 2019r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale Nr XXX/300/18 z dnia 28 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/11 z dnia 10 marca 2011r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Borzytuchom VII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-09-26 14:11:30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/145/16 z dnia 24 sierpnia 2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Borzytuchom, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Borzytuchom VII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-09-26 14:23:13 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/248/14 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet sołtysom sołectw należących do Gminy Borzytuchom VII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za