Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Jarosław Cierniak

Jarosław Cierniak

Radny

Okręg: 5, zdobyte głosy: 79, przynależność:

Status: powołany - 22.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Finansów stała Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 22 listopada 2018 r. zmieniona Uchwałą Nr III/25/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
1 Zwiększenie ciśnienia wody na ulicach Reja, Słowackiego oraz ulicach sąsiadujących zapytanie 2018-12-18 2018-12-28
2 Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borzytuchom z dnia 28 grudnia 2012 r. interpelacja 2018-12-18 2018-12-31
3 Brak ofert do przetargu na inwestycje gminne zapytanie 2018-12-18 2019-01-02
7 Wykaz kwot pieniędzy wyodrębnionych na fundusz sołecki w roku kalendarzowym 2019 z podziałem na sołectwa oraz kwoty pieniędzy dodanych z budżetu gminy w celu zwiększenia funduszu sołeckiego w celu realizacji zadań za rok 2018 zapytanie 2019-03-04 2019-03-13
8 Stworzenie i uchwalenie uchwały o treści: zawieszenie na czas nieokreślony funduszu sołeckiego w gminie Borzytuchom od roku 2020 interpelacja 2019-03-18 2019-03-21
9 Kwoty miesięcznych wydatków bieżących utrzymania jednego podopiecznego w przedszkolu w 2018r. i bieżącym oraz subwencja oświatowa na jedno dziecko w przedszkolu zapytanie 2019-03-29 2019-04-09
10 Zapytanie o wystosowanie pisma do sejmiku wojewódzkiego odnośnie wpisania do budżetu środków remontu drogi 209 z Borzytuchomia w kierunku Suchorza zapytanie 2019-08-16 2019-08-21
11 Rozwiązanie problemu z wodami opadowymi na drodze gminnej przy ul. Polnej w miejscowości Borzytuchom zapytanie 2019-08-13 2019-08-26
12 Wyszczególnienie kosztów utrzymania sieci szkół w Gminie Borzytuchom zapytanie 2019-08-13 2019-08-26
13 Dotyczy opóźnień w wydawaniu decyzji zabudowy w terminie przewidzianym przepisem kodeksu postępowania administracyjnego interpelacja 2019-08-13 2019-08-26
15 Dotyczy mieszkań komunalnych i socjalnych w gminie Borzytuchom zapytanie 2020-02-24 2020-03-09
18 Zapytanie w sprawie budżetu Gminy Borzytuchom zapytanie 2020-05-13 2020-05-21
19 Dotyczy znaków drogowych na ulicy Szkolnej w miejscowości Borzytuchom zapytanie 2020-05-13 2020-05-22
20 Zapytanie w sprawie tablic edukacyjnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującym się w miejscowości Borzytuchom zapytanie 2020-05-13 2020-05-27
21 Zapytanie w sprawie źródła nieczystości dostających się do dopływu rzeki Jutrzenka w miejscowości Borzytuchom zapytanie 2020-05-13 2020-05-27
23 Dotyczy podtopienia majątku mieszkańców w Borzytuchomiu w dniu 10.08.2020 r. zapytanie 2020-08-24 2020-09-04
24 Dotyczy rozwiązania problemu z drogą znajdującą się na ulicy Szkolnej w miejscowości Borzytuchom zapytanie 2020-08-24 2020-09-04
26 Zapytanie w sprawie dróg w gminie Borzytuchom zapytanie 2020-10-07 2020-10-13
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozszerzenia porządku obrad I sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-11-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarki Przestrzennej i Finansów Rady Gminy Borzytuchom I sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-11-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Borzytuchom I sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-11-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borzytuchom I sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-11-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Borzytuchom I sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-11-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Borzytuchom I sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-12-04 Głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr I/18 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 22 listopada 2018 r. II sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-12-04 Głosowanie w sprawie włączenia do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały z wniosku Wójta Gminy II sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-12-04 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad II sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-12-04 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bytowskiego II sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-12-04 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/145/16 z dnia 24.08.2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Borzytuchom II sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-12-04 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018 II sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-12-04 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy II sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-12-04 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/306/18 z 08.11.2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2019 rok II sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-12-28 13:17:05 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 04.12.2018 r. III Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-12-28 13:31:07 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy III Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-12-28 13:34:50 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borzytuchom III Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-12-28 13:38:17 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości III Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-12-28 13:43:57 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustanowienia „Wieloletniego programu osłonowego Gminy Borzytuchom w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023 III Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-12-28 13:52:09 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-12-28 13:56:22 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-12-28 14:02:59 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzytuchom. III Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-12-28 14:12:20 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018r. III Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-12-28 14:17:01 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. III Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-12-28 14:58:34 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Gminy Borzytuchom. III Sesja Rady Gminy Borzytuchom przeciw
2018-12-28 15:14:21 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzytuchom. III Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-12-28 15:38:27 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2019 III Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-12-28 15:40:54 Głosowanie w sprawie zmiany liczebności komisji Gospodarki Przestrzennej i Finansów z 6 na 7 III Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-12-28 15:42:14 Głosowanie w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/18 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Gospodarki przestrzennej i Finansów Rady Gminy Borzytuchom. III Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-12-28 13:23:42 Głosowanie nad przyjęciem wniosku Wójta III Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-12-28 13:24:26 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad po zmianie. III Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2018-12-28 14:51:25 Głosowanie nad wnioskiem Pana Radnego Jarosława Garbicza w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Gminy Borzytuchom III Sesja Rady Gminy Borzytuchom wstrzymał się
2019-03-28 13:04:43 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018r. IV Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-03-28 13:26:37 Głosowanie nad przyjeciem projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzytuchom w 2019r. IV Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-03-28 13:29:34 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 3 lat dz. nr 176/1 Chotkowo IV Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-03-28 13:32:23 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 3 lat dz. cz dz nr 277/15 Struszewo IV Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-03-28 13:56:00 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu IV Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-03-28 14:06:57 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019r. IV Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-03-28 14:11:52 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzytuchom IV Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-03-28 13:36:19 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały dot. zmiany uchwały Nr XXVI/211/13 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie połaczenia samorządowych instytucji kultury IV Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-06-25 13:02:57 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2019r. V Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-06-25 13:37:03 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Borzytuchom wotum zaufania V Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-06-25 13:56:26 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Borzytuchom za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Borzytuchom za rok 2018 V Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-06-25 13:58:11 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Borzytuchom absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Borzytuchom za 2018r. V Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-06-25 14:03:36 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Bytów określającego zasady organizacji, prowadzenia i współfinansowania nauki religii dla uczniów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Bytowie V Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-06-25 14:07:55 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławnika Sądu Rejonowego w Bytowie V Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-06-25 14:15:02 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/35/90 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 7 grudnia 1990r. w sprawie statutów sołectw Gminy Borzytuchom V Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-06-25 14:20:29 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Borzytuchom wraz z udziałem w nieruchomości V Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-06-25 14:23:43 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borzytuchom (dz. nr 173/2 obr. geod. Borzytuchom) V Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-06-25 14:29:28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borzytuchom (dz. nr 17/29 obr. geod. Borzytuchom) V Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-06-25 14:34:44 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącycyh własność Gminy Borzytuchom (obr. geod. Dąbrówka) V Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-06-25 14:48:43 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu z dotychczasowym najemcą - na okres 3 lat V Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-06-25 14:54:28 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Borzytuchom V Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-06-25 15:12:12 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019r. V Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-06-25 15:18:15 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzytuchom V Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-06-25 13:08:09 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad dzisiejszej sesji. V Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-08-22 13:04:12 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2019r. VI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-08-22 13:09:27 Głosowanie nad włączeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Borzytuchom (dz. 528 obr. geod. Jutrzenka) VI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-08-22 13:10:10 Głosowanie nad włączeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/145/16 Rady Gminy z dnia 24.08.2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Borzytuchom, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Borzytuchom oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków VI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-08-22 13:35:01 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Borzytuchom VI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-08-22 13:39:27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXII/223/17 Rady Gminy Borzytuhcom z dnia 6 września 2017r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tyugodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borzytuchom VI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-08-22 13:54:07 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego VI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-08-22 14:15:08 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg VI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-08-22 14:18:12 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borzytuchom (dz. nr 123/11 obr. geod. Borzytuchom) VI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-08-22 14:20:40 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości (dz. nr 1/6 obr. geod. Dąbrówka) VI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-08-22 14:31:09 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale Nr V/27/11 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych VI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-08-22 14:54:47 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w załączniku do uchwały Nr V/28/11 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 10 marca 2011r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Borzytuchom VI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-08-22 14:56:39 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej (droga Nr 162072G na dz. nr 171/6 obr. geod. Osieki) VI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-08-22 14:58:53 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/48/11 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/11 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych VI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-08-22 15:00:49 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/49/11 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/11 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 10 marca 2011r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Borzytuchom VI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-08-22 15:03:08 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie sprostowania oc zywistych omyłek pisarskich w uchwale Nr XXX/300/18 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 28 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/11 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 10 marca 2011r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Borzytuchom VI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-08-22 15:06:52 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych VI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-08-22 15:11:22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Borzytuchom VI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-08-22 15:15:40 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/11 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 10 marca 2011r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Borzytuchom VI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-08-22 15:19:47 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borzytuchom VI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-08-22 15:30:51 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019r. VI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-08-22 15:35:32 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzytuchom VI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-08-22 16:00:44 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargii z dnia 29 lipca 2019r. dotyczącej przywrócenia przejezdności działki nr 108/6 obr. geod. Dąbrówka VI Sesja Rady Gminy Borzytuchom wstrzymał się
2019-08-22 16:19:20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Borzytuchom (dz. nr 528 obr. geod. Jutrzenka) VI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-08-22 16:23:12 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/145/16 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Borzytuchom, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Borzytuchom oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków VI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-08-22 13:43:36 Głosowanie zasad głosowania w wyborze ławnika Sądu Rejonowego w Bytowie VI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-09-26 13:03:06 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z ostatniej sesji z dnia 22 sierpnia 2019r. VII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-09-26 13:14:39 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomościu stanowiącej własność Gminy. VII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-09-26 13:17:18 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomośći z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 3 lat. VII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-09-26 13:19:03 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomośći z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 3 lat. VII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-09-26 13:20:35 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 3 lat. VII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-09-26 13:22:35 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnje umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą - na okres 3 lat. VII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-09-26 13:26:06 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi. VII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-09-26 13:30:11 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego. VII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-09-26 13:34:08 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bytowskiego. VII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-09-26 13:47:50 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019r. VII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-09-26 13:53:24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzytuchom. VII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-09-26 14:48:35 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Borzytuchom. VII Sesja Rady Gminy Borzytuchom wstrzymał się
2019-09-26 13:08:30 Głosowanie nad włączeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/54/19 rady Gminy Borzytuchom z dnia 22 sierpnia 2019r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale Nr V/27/11 z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych VII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-09-26 13:09:45 Głosowanie nad włączeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały uchylającej uchwałę Nr VI/55/19 z dnia 22 sierpnia 2019r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w załączniku do uchwały Nr V/28/11 z dnia 10 marca 2011r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Borzytuchom VII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-09-26 13:10:29 Głosowanie nad właczeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały uchylającej uchwałę Nr VI/57/19 z dnia 22 sierpnia 2019r. uchylającej uchwałę Nr VI/48/11 z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/11 z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych VII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-09-26 13:10:54 Głosowanie nad włączeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały uchylającej uchwałę Nr VI/58/19 z dnia 22 sierpnia 2019r. uchylającej uchwałę Nr VI/49/11 z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/11 z dnia 10 marca 2011r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Borzytuchom VII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-09-26 13:11:26 Głosowanie nad włączeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały uchylającej uchwałę Nr VI/59/19 z dnia 22 sierpnia 2019r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale Nr XXX/300/18 z dnia 28 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/11 z dnia 10 marca 2011r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Borzytuchom VII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-09-26 13:11:52 Głosowanie nad włączeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/145/16 z dnia 24 sierpnia 2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Borzytuhcom, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Borzytuchom VII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-09-26 13:12:21 Głosowanie nad włączeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/248/14 Rady Gminy Borzytuhcom z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet sołtysom sołectw należących do Gminy Borzytuchom VII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-09-26 13:58:24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/54/19 rady Gminy Borzytuchom z dnia 22 sierpnia 2019r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale Nr V/27/11 z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych VII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-09-26 14:00:32 Głosowanie nad projektem uchwały uchylającej uchwałę Nr VI/55/19 z dnia 22 sierpnia 2019r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w załączniku do uchwały Nr V/28/11 z dnia 10 marca 2011r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Borzytuchom VII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-09-26 14:02:38 Głosowanie nad projektem uchwały uchylającej uchwałę Nr VI/57/19 z dnia 22 sierpnia 2019r. uchylającej uchwałę Nr VI/48/11 z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/11 z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych VII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-09-26 14:04:40 Głosowanie nad projektem uchwały uchylającej uchwałę Nr VI/58/19 z dnia 22 sierpnia 2019r. uchylającej uchwałę Nr VI/49/11 z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/11 z dnia 10 marca 2011r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Borzytuchom VII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-09-26 14:06:53 Głosowanie nad projektem uchwały uchylającej uchwałę Nr VI/59/19 z dnia 22 sierpnia 2019r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale Nr XXX/300/18 z dnia 28 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/11 z dnia 10 marca 2011r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Borzytuchom VII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-09-26 14:11:30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/145/16 z dnia 24 sierpnia 2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Borzytuchom, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Borzytuchom VII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-09-26 14:23:13 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/248/14 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet sołtysom sołectw należących do Gminy Borzytuchom VII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-11-07 13:03:17 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 26 września 2019r. VIII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-11-07 13:28:38 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2020r. VIII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-11-07 13:31:03 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borzytuchom w 2020r. VIII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-11-07 13:38:51 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2020r. VIII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-11-07 15:05:33 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Niedarzynie z oddziałem przedszkolnym. VIII Sesja Rady Gminy Borzytuchom przeciw
2019-11-07 15:07:40 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum. VIII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-11-07 15:26:20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Borzytuchom z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020r. VIII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-11-07 15:35:12 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Gminy Borzytuchom. VIII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-11-07 15:39:03 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/95/12 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 27 marca 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom w Borzytuchomiu. VIII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-11-07 13:16:44 Głosowanie nad włączeniem do porządku obrad punktu dot. przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Borzytuchom na lata 2020-2022 VIII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-11-07 13:18:00 Głosowanie nad włączeniem do porządku obrad punktu dot. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borzytuchom VIII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-11-07 15:44:48 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Borzytuchom na lata 2020-2022 VIII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-11-07 15:47:30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borzytuchom VIII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-11-07 13:15:16 Głosowanie nad wnioskiem Radnego Jarosława Cierniaka nad zmianą porządku obrad VIII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-11-07 15:03:00 Głosowanie nad wnioskiem Radnego Jarosława Garbicza w sprawie zmiany treści projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Niedarzynie z oddziałem przedszkolnym. VIII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-12-05 13:01:28 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 07 listopada 2019r. IX Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-12-05 13:04:51 Głosowanie nad wyłączeniem z porządku obrad punktu XII. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2020 IX Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-12-05 13:05:28 Głosowanie nad wyłączeniem z porządku obrad punktu XIII. Wprowadzenie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzytuchom IX Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-12-05 13:05:56 Głosowanie nad włączeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Borzytuchom wraz z udziałem w nieruchomości IX Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-12-05 13:09:51 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych IX Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-12-05 13:12:54 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale NR XIII/93/04 z dnia 23 lutego 2004r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnycjh na terenie Gminy Borzytuchom IX Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-12-05 13:14:59 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Borzytuchom IX Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-12-05 13:18:20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr VII/64/15 z dnia 29 września 2015r. w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu IX Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-12-05 13:33:11 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019r. IX Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-12-05 13:38:10 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzytuchom IX Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-12-05 13:44:19 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020r. IX Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-12-05 13:48:24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Borzytuchom do realizacji Powiatowego programu profilaktyki zakażen wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2020-2024 IX Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-12-05 13:51:03 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Borzytuchom wraz z udziałem w nieruchomości IX Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-12-19 13:08:25 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 05 grudnia 2019r. X Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-12-19 13:16:29 Głosowanie nad wyłączeniem z porządku obrad punktu VIII. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na rok 2019 X Sesja Rady Gminy Borzytuchom wstrzymał się
2019-12-19 13:17:10 Głosowanie nad wyłączeniem z porządku obrad punktu IX. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzytuchom X Sesja Rady Gminy Borzytuchom wstrzymał się
2019-12-19 13:19:28 Głosowanie nad włączeniem do porządku obrad punktu dotyczącego wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019 X Sesja Rady Gminy Borzytuchom wstrzymał się
2019-12-19 13:19:59 Głosowanie nad włączeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzytuchom X Sesja Rady Gminy Borzytuchom wstrzymał się
2019-12-19 13:20:25 Głosowanie nad włączeniem do porzadku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Borzytuchom do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych X Sesja Rady Gminy Borzytuchom wstrzymał się
2019-12-19 13:46:04 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borzytuchom X Sesja Rady Gminy Borzytuchom wstrzymał się
2019-12-19 13:52:58 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów X Sesja Rady Gminy Borzytuchom wstrzymał się
2019-12-19 14:15:25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/314/18 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 08 listopada 2018r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty X Sesja Rady Gminy Borzytuchom wstrzymał się
2019-12-19 14:21:26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi X Sesja Rady Gminy Borzytuchom wstrzymał się
2019-12-19 14:27:53 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na rok 2019 X Sesja Rady Gminy Borzytuchom wstrzymał się
2019-12-19 14:32:07 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzytuchom X Sesja Rady Gminy Borzytuchom wstrzymał się
2019-12-19 15:32:52 Gosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 X Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-12-19 15:46:34 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzytuchom X Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-12-19 15:49:23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Borzytuchom do realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych X Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2019-12-19 15:02:37 Głosowanie nad wnioskiem Radnego Jarosława Garbicza w sprawie zmiany treści uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok X Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2020-04-30 11:06:54 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2019r. XI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2020-04-30 11:30:57 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borzytuchom XI Sesja Rady Gminy Borzytuchom wstrzymał się
2020-04-30 11:48:16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXXI/314/18 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty XI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2020-04-30 11:50:21 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów XI Sesja Rady Gminy Borzytuchom wstrzymał się
2020-04-30 12:08:39 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2020-04-30 12:12:02 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Borzytuchom w 2020r. XI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2020-04-30 12:15:23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg XI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2020-04-30 12:16:58 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borzytuchom dz. nr 532/9 Jutrzenka XI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2020-04-30 12:21:34 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borzytuchom dz. 532/3 Jutrzenka XI Sesja Rady Gminy Borzytuchom wstrzymał się
2020-04-30 12:22:53 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borzytuchom dz. 532/11 Jutrzenka XI Sesja Rady Gminy Borzytuchom wstrzymał się
2020-04-30 12:25:16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 3 lat dz. nr 120, 121, 122 Struszewo XI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2020-04-30 12:26:32 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 3 lat dz. 130 Struszewo XI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2020-04-30 12:27:36 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu z dotychczasowym najemcą - na okres 3 lat XI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2020-04-30 12:30:21 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej XI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2020-04-30 12:32:24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany uchwały Rady Gminy Borzytuchom Nr VI/61/19 z dnia 22 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Borzytuchom XI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2020-04-30 12:37:14 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Borzytuchom XI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2020-04-30 12:39:55 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa w celu realizacji projektu na rzecz środowiska osób starszych, niesamodzielnych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 XI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2020-04-30 12:43:06 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Borzytuchom oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania XI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2020-04-30 13:25:06 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy XI Sesja Rady Gminy Borzytuchom przeciw
2020-04-30 13:35:11 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020r. XI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2020-04-30 13:39:30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy XI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2020-04-30 11:11:12 Czy radni wyrażają zgodę na nieodczytywanie treści tych uchwał, w stosunku do których nie zostaną zgłoszone żadne poprawki XI Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2020-06-15 13:01:53 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji z dnia 30 kwietnia 2020r. XII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2020-06-15 13:18:29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Borzytuchom wotum zaufania XII Sesja Rady Gminy Borzytuchom wstrzymał się
2020-06-15 13:52:20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borzytuchom wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Borzytuhcom za rok 2019 XII Sesja Rady Gminy Borzytuchom wstrzymał się
2020-06-15 13:53:28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Borzytuchom absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za 2019r. XII Sesja Rady Gminy Borzytuchom wstrzymał się
2020-06-15 13:59:46 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/314/18 z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty XII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2020-06-15 14:02:25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych XII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2020-06-15 14:09:16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy dz. 17/44-17/50 i 17/54-17/56 Borzytuchom XII Sesja Rady Gminy Borzytuchom wstrzymał się
2020-06-15 14:12:24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy dz. nr 532/6-532/8 Jutrzenka XII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2020-06-15 14:16:27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Borzytuchomiu XII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2020-06-15 14:21:22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych XII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2020-06-15 14:35:43 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020r. XII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za
2020-06-15 14:57:30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy XII Sesja Rady Gminy Borzytuchom wstrzymał się
2020-06-15 15:04:02 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu XII Sesja Rady Gminy Borzytuchom za