§

Informacje prawne

Przetwarzanie danych, transparentność prac legislacyjnych, inicjatywa uchwałodawcza

Art. 15zzx. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego, w związku metropolitalnym, wregionalnych izbach obrachunkowych oraz samorządowych kolegiach odwoławczych mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odle- głość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania).
2. Obradowanie w zdalnym trybie zarządza osoba uprawniona do przewodniczenia danemu organowi sta- nowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz innemu organowi działającemu kolegialnie.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do kolegialnych organów wewnętrznych, takich jak komisje oraz zespoły, działających w organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz organach działa- jących kolegialnie.

Całość Ustawy dostępna tutaj.

System Rada autorstwa Wytwórni Telewizyjno-Filmowej Alfa ze Szczecina umożliwia przeprowadzenie zdalnego głosowania cyfrowego z użyciem tabletów (bądź innych urządzeń multimedialnych), dzięki czemu wyniki są zbierane natychmiast i nie ma konieczności ręcznego ich wprowadzania albo podliczania.
Głosowanie może być przeprowadzane zdalnie - z każdego miejsca na świecie, gdzie jest dostęp do Internetu. Można wspomagać się wideo-chatem, aby mieć większą kontrolę nad przeprowadzaniem sesji i głosowań.
Dzięki temu, że sprzęt do przeprowadzania transmisji obrad jest mobilny - transmisję można przeprowadzić również z dowolnego miejsca, gdzie jest dostęp do Internetu. Możliwym i łatwym do zrealizowania scenariuszem jest przeprowadzenie transmisji z udziałem samego przewodniczącego i taka transmisja może być oglądana przez Radnych w ich domach. Poza tym Radni mogą zdalnie wyświetlić na swoich urządzeniach widok, który na sesji stacjonarnej był zwyczajowo wyświetlany na projektorach ("/sesja") - uzyskują w ten sposób wgląd "na żywo" w aktywny punkt porządku obrad, aktywne głosowania i ich wyniki.
Dodatkowo sugerujemy, aby przed każdą sesją wygenerować i przekazać nowe poświadczenia umożliwiające Radnym korzystanie z Systemu Rada i jednocześnie branie udziału we wszystkich głosowaniach. Zachęcamy również do bezwzględnego korzystania z połączenia internetowego zabezpieczonego stosownym certyfikatem SSL, gwarantującym wysokie bezpieczeństwo przesyłania danych.
Zdalna obsługa Systemu Rada, również w zakresie zdalnego głosowania, nie jest dodatkowo płatna. Głosowania mogą być przeprowadzane we wszystkich trybach określonych w obowiązujących w Polsce przepisach prawa.
Przeprowadzone głosowania są automatycznie publikowane na portalu informacyjnym Rada dla Mieszkańców i na Biuletynie Informacji Publicznej. Wyniki są prezentowane w przejrzysty sposób. Zestawienie zawiera np. informacje o tym, czy uchwała została podjęta oraz o tym, jak zagłosowali poszczególni Radni (głosowanie imienne).
System Rada umożliwia również dostarczanie dokumentów dla Radnych w formie elektronicznej, bez konieczności ich drukowania i angażowania gońców. Ponadto oferuje możliwość przeprowadzenia zdalnej dyskusji nad procedowanymi dokumentami, w ramach modułu komentowania, który umożliwia każdemu Radnemu wpisanie swojej treści dotyczącej konkretnego dokumentu. Komentarz jest widoczny dla wszystkich innych Radnych, po zalogowaniu się do systemu i wejściu w konkretny dokument, w ramach którego toczy się dyskusja. Nie ma przeszkód, aby dyskusja prowadzona w tej formie nie mogła stać się załącznikiem do protokołu sesji.

PTI - Polska Telewizja Internetowa (tv-polska.eu) to własny kanał telewizyjny w Internecie zarządzany przez Województwo, Gminę, Miasto, Powiat lub Instytucję. Dzięki udostępnianym w ramach platformy usługom i funkcjom (zwanych łącznie "Usługą") użytkownicy na całym świecie mogą oglądać, komentować i udostępniać filmy i inne treści (np. zawarte pod filmami opisy). Platforma pełni również rolę mechanizmu przeznaczonego do realizacji obowiązku ustawowego, polegającemu na udostępnianiu zapisów oraz transmisji obrad rad gmin oraz powiatów. Właścicielem PTI (Polska Telewizja Internetowa) jest Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa Alfa Sp. z o.o. - z siedzibą pod adresem: Kukułeczki 56, 71-698 Szczecin, Polska.

Podmiotem dostarczającym Usługę jest Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa Alfa Sp. z o.o. - z siedzibą pod adresem: Kukułeczki 56, 71-698 Szczecin, Polska.

Na podstawie umowy zawartej między Jednostką Samorządu Terytorialnego (Gmina Borzytuchom z siedzibą pod adresem: Zwycięstwa 56 , 77-141 Borzytuchom) a Wytwórnią Telewizyjno-Filmową Alfa Sp. z o.o. (z siedzibą pod adresem: Kukułeczki 56, 71-698 Szczecin), której przedmiotem jest udostępnienie Systemu Rada wraz z dedykowanym kanałem telewizyjnym, posiadającym mechanizm umożliwiający zamieszczanie materiałów filmowych (jak również możliwość przeprowadzania transmisji na żywo, wykorzystując np. mechanizmy YouTube), na kanale Jednostki Samorządu Terytorialnego pod adresem borzytuchom.tv-polska.eu mogą być udostępniane treści, takie jak filmy, grafika, zdjęcia, tekst (np. opis, metryczka) i elementy marki (w tym nazwy handlowe, znaki towarowe, znaki usługowe lub logo) i funkcje interaktywne (np. "Wyślij widokówkę").

Treści te mogą być dostarczone do Usługi i rozpowszechniane przez naszych użytkowników, a Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa Alfa Sp. z o.o., wraz z podmiotami: Vimeo Inc. (z siedzibą pod adresem: 555 West 18th Street, Nowy Jork 10011, USA) oraz OVH Sp. z o.o. (spółka zależna spółki OVH Groupe SAS, z siedzibą pod adresem: ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław, Polska) zapewnia usługę hostingową dla takich treści.

Usługa transmisji na żywo wykorzystuje mechanizmy YouTube i w tym przypadku podmiotem dostarczającym Usługę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii jest Google Ireland Limited, firma zarejestrowana i działająca zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Przetwarzanie danych przez portal YouTube odbywa się na podstawie zaakceptowanej podczas tworzenia konta YouTube umowy. Umowa jest dostępna bezpośrednio w serwisie YouTube. Jeśli Użytkownik korzysta z Usługi w imieniu firmy lub organizacji, potwierdza, że ma upoważnienie do działania w imieniu tego podmiotu, a podmiot ten akceptuje tę Umowę.

Dostarczanie materiałów do oferowanej Usługi musi być zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych i należy wziąć pod uwagę takie elementy, jak minimalizacja i anonimizacja danych. Szczegółowa informacja na ten temat jest zawarta na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Rozwinięciem artykułu jest dokument "Projektowanie ochrony danych osobowych w związku z transmisją i nagrywaniem obrad kolegialnych organów jednostek samorządu terytorialnego" opublikowany w sekcji Załączone pliki.

Od początku nowej kadencji samorządy zobowiązane są do prowadzenia transmisji i nagrywania obrad organów kolegialnych. Jak przypomina UODO ma to zapewnić każdemu obywatelowi prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej.

W związku z licznymi publikacjami firm sprzedających usługi streamingu (transmisji obrazu i dźwięku na żywo z wykorzystaniem internetu), które przedstawiają fałszywe informacje na temat nielegalności stosowania YouTube do celu wypełnienia obowiązku Ustawowego, przestawiamy kilka faktów:

 1. RODO ani inne obowiązujące w Polsce przepisy nie tylko NIE ZABRANIAJĄ przekazywania danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych ale również wskazują, że NIE JEST WYMAGANE SPECJALNE ZEZWOLENIE na takie przetwarzanie, gdy Państwo Trzecie, sektor lub organizacja zapewnia odpowiedni stopień ochrony.
  1. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej może nastąpić, gdy Komisja stwierdzi, że to państwo trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony. Takie przekazanie nie wymaga specjalnego zezwolenia.
  Artykuł 45 RODO

 2. Między innymi dla celów ochrony transatlantyckiego przepływu danych zostało wdrożone rozwiązanie Tarcza Prywatności (ang. Privacy Shield), które pozwala na weryfikację pod kątem ochrony danych osobowych takich firm, jak np. Google czy Vimeo. Informacja na ten temat jest zawarta na stronie Komisji Europejskiej. Więcej informacji na temat Tarczy Prywatności i najczęstszych pytań dotyczących tego mechanizmu dostępnych jest tutaj.
  W dniu 2 lutego 2016 r. Komisja Europejska i rząd Stanów Zjednoczonych osiągnęły porozumienie polityczne w sprawie nowych ram dotyczących transatlantyckich wymian danych osobowych w celach handlowych: Tarczy Prywatności UE-USA (IP/16/216). Komisja przedstawiła treść projektu decyzji w dniu 29 lutego 2016 r. W nawiązaniu do opinii Grupy Roboczej Art. 29 (organów ochrony danych) z dnia 13 kwietnia i rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 26 maja, Komisja sfinalizowała procedury przyjęcia w dniu 12 lipca 2016 r.

 3. Zarówno firma Google LLC z siedzibą w Kaliforni, będąca właścicielem serwisu YouTube, jak i firma Vimeo Inc. z siedzibą w Nowym Jorku, będąca właścicielem serwisu Vimeo, zapewniają wymagany i odpowiedni stopień ochrony, bowiem uczestniczą w programie Tarczy Prywatności (ang. Privacy Shield) i posiadają w nim status "Aktywny". Informacja na ten temat jest dostępna:
  • TUTAJ - dla firmy Google LLC (właściciel YouTube)
   Google LLC
   EU-U.S. PRIVACY SHIELD FRAMEWORK: ACTIVE
   Original Certification Date: 9/22/2016
   Next Certification Due Date: 9/17/2020
   Data Collected: HR, NON-HR
  • TUTAJ - dla firmy Vimeo Inc. (właściciel Vimeo)
   Vimeo, Inc.
   EU-U.S. PRIVACY SHIELD FRAMEWORK: ACTIVE
   Original Certification Date: 9/10/2018
   Next Certification Due Date: 9/4/2020
   Data Collected: HR, NON-HR
 4. Użytkownik, który korzysta z usługi YouTube w imieniu organizacji, potwierdza, że ma upoważnienie do działania w imieniu tego podmiotu a podmiot ten akceptuję Umowę świadczenia tej usługi, która zawiera szczegółowy opis warunków korzystania z usługi i metod przetwarzania danych osobowych. Dokument ten musi być zaakceptowany przez każdego użytkownika, co ma miejsce podczas zakładania konta. Treść dokumentu jest dostępna na serwisie YouTube. Zgody na przetwarzanie mogą być wyrażone również elektronicznie.
  Zgoda powinna być wyrażona w drodze jednoznacznej, potwierdzającej czynności, która wyraża odnoszące się do określonej sytuacji dobrowolne, świadome i jednoznaczne przyzwolenie osoby, których dane dotyczą, na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych i która ma na przykład formę pisemnego (w tym elektronicznego) lub ustnego oświadczenia. Może to polegać na zaznaczeniu okienka wyboru podczas przeglądania strony internetowej, na wyborze ustawień technicznych do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego lub też na innym oświadczeniu bądź zachowaniu (...)
  Preambuła (32) RODO

 5. Zostawiamy Państwu do interpretacji fakt, iż zarówno Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Sprawiedliwości korzystają właśnie z serwisu YouTube do publikacji swoich materiałów wideo, gdzie wskazane jednostki mają założone oficjalne konta. W opublikowanych materiałach - tak samo jak w materiałach wideo z sesji rad - są widoczne wizerunki osób a także imiona i nazwiska.

System Rada wspomaga pracę Rady Miasta, Gminy i Powiatu. Pozwala na dostarczanie dokumentów na posiedzenia w formie elektronicznej, przeprowadzanie głosowań, tworzenie porządku obrad i dodatkowo - automatycznie prezentuje wybrane informacje (o pracy Radnych) na portalu informacyjnym "Rada dla Mieszkańców" oraz na zintegrowanym Biuletynie Informacji Publicznej Jednostki Samorządu Terytorialnego, który również jest dostarczany przez Wytwórnię Telewizyjno-Filmową Alfa Sp. z o.o.

Podmiotem dostarczającym Usługę jest Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa Alfa Sp. z o.o. - z siedzibą pod adresem: Kukułeczki 56, 71-698 Szczecin, Polska.

Na podstawie umowy zawartej między Jednostką Samorządu Terytorialnego (Gmina Borzytuchom z siedzibą pod adresem: Zwycięstwa 56 , 77-141 Borzytuchom) a Wytwórnią Telewizyjno-Filmową Alfa Sp. z o.o. (z siedzibą pod adresem: Kukułeczki 56, 71-698 Szczecin), której przedmiotem jest udostępnienie Systemu Rada wraz z dedykowanym kanałem telewizyjnym w Systemie Rada użytkownicy posiadający konta administracyjne mogą tworzyć posiedzenia, wydarzenia, porządek obrad, listy obecności, dodawać głosowania, wysyłać powiadomienia e-mail do zdefiniowanych Radnych, dodawać dokumenty (pliki), dodawać interpelacje, zapytania i wnioski, tworzyć szablony komisji, dodawać informacje prawne i dane kontaktowe oraz tworzyć profile Radnych.

USTAWA z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Pełny tekst Ustawy

1b. Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

1a. Obrady rady powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

1a. Obrady sejmiku województwa są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej samorządu województwa oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej staje się przedmiotem obrad rady gminy / rady powiatu / sejmiku województwa

 • §Art. 41a. 1. Grupa mieszkańców gminy, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

  Grupa mieszkańców, o której mowa w ust. 1, musi liczyć:
  • § w gminie do 5000 mieszkańców – co najmniej 100 osób
  • § w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 200 osób
  • § w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 300 osób


 • §Art. 42a. 1. Grupa mieszkańców powiatu, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

  Grupa mieszkańców, o której mowa w ust. 1, musi liczyć:
  • § w powiecie do 100 000 mieszkańców – co najmniej 300 osób
  • § w powiecie powyżej 100 000 mieszkańców – co najmniej 500 osób


 • §Art. 89a. 1. Grupa mieszkańców województwa, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiące- go, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

  • §Grupa mieszkańców, o której mowa w ust. 1 musi liczyć co najmniej 1000

Art. 21a. Przewodniczący rady gminy w związku z realizacją swoich obowiązków może wydawać polecenia służbowe pracownikom urzędu gminy wykonującym zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem rady gminy, komisji i radnych. W tym przypadku przewodniczący rady gminy wykonuje upraw- nienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników, o których mowa w zdaniu pierwszym.

Art. 19a. Przewodniczący rady powiatu w związku z realizacją swoich obowiązków może wydawać polecenia służbowe pracownikom starostwa wykonującym zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem rady powiatu, komisji i radnych. W tym przypadku przewodniczący rady powiatu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników, o których mowa w zdaniu pierwszym.

Art. 21a. Przewodniczący sejmiku województwa w związku z realizacją swoich obowiązków może wydawać polecenia służbowe pracownikom urzędu marszałkowskiego wykonującym zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem sejmiku województwa, komisji i radnych. W tym przypadku przewodniczący sejmiku województwa wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników, o których mo- wa w zdaniu pierwszym.